Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie ”

UWAGA WYKONAWCY Zmiana:

 1. W zaproszeniu do złożenia ofert z dnia 26.05.2022r. dokonuje się zmiany treści w następującym zakresie:
  W Rozdziale XII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
  Pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:
  „Najpóźniej w momencie podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie przez kierownika robót uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jego  przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
  Niezłożenie w/w dokumentów może być traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy”
   
 2. W Załączniku Nr 4 do Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 26.05.2022r. Oświadczenie  o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje się zmiany treści w następującym zakresie :

Pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„6. Dysponuję odpowiednią osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi objętym zamówieniem
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zrzeszoną we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa”


DOCZaproszenie.doc - dokument nieaktualny
DOCZaproszenie (1).doc

DOC1.formularz ofertowy.doc
DOC2. Wzór wykazu ważniejszych realizacji.doc
DOC3. Wzór wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.doc
DOC4.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.doc - dokument nieaktualny
DOC4.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków (1).doc
DOCXwzór umowy.docx

<<<Link do strony z postępowaniem na roboty budowlane>>>

 

Wersja XML