Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna w zakresie wynikającym z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego IN.I.743.59.2021. AB

Korfantów, dnia 10 marca 2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części gruntów wsi Puszyna w zakresie wynikającym z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego IN.I.743.59.2021. AB z dnia 6 września 2021 r.

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXVIII/224/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

fragmentu projektu mpzp  przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna w zakresie wynikającym z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego IN.I.743.59.2021. AB z dnia 6 września 2021 r.

w dniach pracy urzędu od 18 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań fragmentu projektu planu udzielane będą wyłącznie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 77 4343820 w. 40, 44 lub e-mailowo na adres: dagmara.plaza@korfantow.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl. w zakładce: Planowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów/Opracowywane.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji.

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres: dagmara.plaza@korfantow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 77 4343820 w. 40, 44.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte do wyłożonego fragmentu projektu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Korfantowa, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2022 r., w formie:

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

-     o projekcie miejscowego planu zagospodarowania dla części gruntów wsi Puszyna,

-     o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2022 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Korfantowa.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia).

DOCXMPZP Korfantów_Puszyna_Zał Nr 1-klauzula RODO do obwieszczenia.docx
 

                                                                                                                                                              Burmistrz

/-/ Janusz Wójcik

 

Do pobrania:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko - projekt:

PDF20210923_Korfantów_Puszyna_ponś.pdf
PNG01 Położenie_Puszyna_Korfantów_ponś.png
PNG02 Wskazanie_Puszyna_Korfantów_ponś.png

  1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - projekt:

PDFPuszyna_UCHWAŁA i uzasadn 17.03.2022 aktualne.pdf
JPEGPuszyna_PROJ MPZP_09.03.2022.jpeg

DOCUWAGI-druk.doc
PDFUWAGI-druk.pdf
 

Wersja XML