Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),  zwołuję                                                                             

XXXVII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

          Proponowany porządek obrad:                                                                             

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
  3. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów;
  4. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;
  5. w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie
                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś


Korfantów, 18.01.2022 r.

Wersja XML