Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),  zwołuję

XXXIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 27 października  2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

         Proponowany porządek obrad:                                                                    

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Burmistrza Korfantowa o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. w sprawie podatku od środków transportowych;
  5. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu gospodarki odpadami;
  6. w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Korfantów na lata 2021-2035.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                              /-/mgr inż. Ryszard Duś


Korfantów, 20.10.2021 r.