Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.),  zwołuję

XXXIII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 29 września  2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10.

          Proponowany porządek obrad:                                                                          

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Zaprzysiężenie Pani Danuty Kmiecik na radną Rady Miejskiej w Korfantowie.
 3. Wręczenie podziękowań Pani Barbarze Bieganowskiej-Zając i jej trenerowi Panu Mariuszowi Żabińskiemu za  sukces na Igrzyskach Paraolimpijskich Tokio 2020.
 4. Wnioski do porządku obrad.
 5. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja Burmistrza Korfantowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2021 roku:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. pytania i dyskusja radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej w Korfantowie;
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  3. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza;
  5. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów;
  6. w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10.  Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 11.  Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 12.  Zamknięcie obrad.

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś


Korfantów, 20.09.2021 r.

Wersja XML