Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieliw szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 30 ust. 6, 6a, 10 i 10a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) po uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczaniai wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
Rozdział 1.Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela;
3) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela;
4) organie prowadzącym - rozumie się przez to Gminę Korfantów;
5) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, lub zespół dla których organem prowadzącym jest Gmina Korfantów;
6) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 5;
7) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej wymienionej w pkt 5;
8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do31 sierpnia następnego roku;
9) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę wychowawczą;
10) uczniu - rozumie się przez to także wychowanka;
11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
12) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się przez to Oddział ZNP w Korfantowie.

Rozdział 2.Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 3. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości za:
1) dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z wyjątkiem okresu przebywania w stanie nieczynnym;
2) okres urlopu dla poratowania zdrowia;
3) dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3.Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w zakresie świadczonej pracy, a w szczególności: 1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.;
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
4) posiadanie wyróżniającej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych;
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy;
12) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.


2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:
1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych;


2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,

e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;


3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnięcia uczniów: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzanie programów autorskich, innowacjii eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych i podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e) obecność szkoły w środowisku lokalnym – udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.


3. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w rocznej wysokości 3%a dla dyrektorów 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, na jeden pełny etat nauczyciela i dyrektora.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem wymogów,o których mowa w ust. 1, w wysokość od 4% do 12% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu został przyznany.
5. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje burmistrz uwzględniając wymogi,o których mowa w ust. 2, w wysokości od 6% do 20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, któremu został przyznany.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
7. Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa się po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.
8. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
9. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
10. O przyznaniu dodatku motywacyjnego dyrektor szkoły lub nauczyciel powiadamiany jest na piśmie, kopia pisma przechowywana jest w aktach osobowych.
11. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia wychowawstwa klasy, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

L.p. Stanowisko - funkcja Miesięcznie w złotych
    od do
1. d) liczącej powyżej 16 oddziałów 850 4000
  Wicedyrektor szkoły 450 1 200
3. Kierownik świetlicy 200 500
4. 2) wychowawca klasy 300
5. Opiekun stażu 100

 

 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów przyznaje burmistrz uwzględniając:
1) warunki organizacyjne, między innymi:
a) liczbę oddziałów,

b) liczbę zastępców,

c) zmianowość,

d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;


2) efektywność funkcjonowania szkoły, między innymi:
a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,

c) umiejętne pozyskiwanie środków finansowych na rzecz szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji dydaktycznej (arkusze ocen, protokoły sprawdzianów, dzienniki lekcyjne, księgi dzieci i uczniów) oraz administracyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) przestrzeganie przepisów bhp i sanitarnych na terenie szkoły;


3) wyniki w nauczaniu, między innymi:
a) wyniki klasyfikacji rocznej,

b) wyniki sprawdzianów kompetencji,

c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach i zawodach.


3. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora i pozostałych osób pełniących funkcje wyszczególnione w tabeli w ust. 1 przyznaje dyrektor.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
5. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek za wychowawstwo, określony w tabeli, tylko za jeden oddział niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.
6. Nauczycielom, o których mowa w ust. 5, zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatek za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do zatrudnienia.
7. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną opiece danego nauczyciela.
8. Prawo do dodatku, o którym mowa w ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
9. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatkuz upływem tego okresu a w razie wcześniejszego odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
11. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.
12. Kopia pisma o przyznaniu dodatku i jego wysokości przechowywana jest w aktach osobowych nauczyciela.
13. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5.Dodatek za warunki pracy
§ 6. 1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielom za prowadzenie: 1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 20% stawki godzinowej ; 2) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20% stawki godzinowej ; 3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych w wysokości 25% stawki godzinowej . 2. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
3. Dodatek za trudne warunki pracy określony w ust. 1 wypłaca się za każdą efektywnie przepracowaną w takich warunkach godzinę zajęć oraz za okresy wymienione w ust. 2.
4. Prawo do dodatku z tytułu zajęć, o których mowa w ust. 1 punkty 1 i 2 nie wyłącza prawa do dodatku z tytułu prowadzenia zajęć wymienionych w ust. 1 punkt 3.
5. Dodatek za uciążliwe warunki pracy, w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć, przysługuje nauczycielom za prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 1, prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 6. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje również w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
7. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły,a dla dyrektora – burmistrz.
8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe igodziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,o których mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) rekolekcjami;
4) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień, traktuje się jako godziny faktycznie odbyte;
5) sprawdzianem klas VIII.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca sięz dołu.

Rozdział 7.Postanowienia końcowe
§ 8. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkołach podstawowych, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.
§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr VIII/52/2015 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2015 roku poz. 1360) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XI/100/2019 z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2015 w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 roku poz. 3017). § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2021 roku.


Przewodniczący

Ryszard Duś

 

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23-06-2021 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki o.pdf

Wersja XML