Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  zwołuję

XXXI sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10

 

          Proponowany porządek obrad:                                                                          

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Korfantów za 2020 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. debata radnych nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2020 rok;
  3. debata mieszkańców gminy nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2020 rok;
  4. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2020 rok.
 6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. zapoznanie z uchwałami: Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Opolu dotyczącymi wykonania budżetu  Gminy Korfantów za 2020 rok;
  3. dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020 rok;
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2020 rok;
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2020 rok;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok.
  2. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczenia wody odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Korfantów;
  3. w sprawie ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
  4. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
   i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Korfantów.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 10. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś


Korfantów, 15.06.2021r.

Wersja XML