Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia ofert na budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpotów) w ramach projektu WiFi4EU”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 


 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

 

 Gmina Korfantów, Rynek 4, 48-317 Korfantów, NIP 7532382709

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu budowy sieci Hot Spotów w ramach projektu WiFi4EU oraz zapewnienie usług dostępu do Internetu i usług serwisowych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

Szczegółowy opis wymagań technicznych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu - „UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) – WiFi4EU”, Umowa nr INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/020417-041492.

 

 1. Opis wymagań ogólnych i istniejącego stanu technicznego

Zamawiający oczekuje kompleksowej realizacji zamówienia zgodnie z przedstawionym w niniejszym dokumencie zakresem, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i wykonawczym oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Zamawiający wskazuje planowane lokalizacje do budowy Hot Spotów w Załączniku nr 1. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem koniecznych do wykonania prac instalacyjno - montażowych oraz warunkami technicznymi jak również możliwości doprowadzenia łączy internetowych z punktów dystrybucyjnych do Hot Spotów. 

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku możliwości uruchomienia punktu dostępowego, spełniającego wymogi w zakresie jakości usług w planowanej lokalizacji, Zamawiający wskaże nowe miejsce instalacji punktu dostępowego. Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość rozbudowy czy modernizacji sieci gminnej, jednak koszty z tym związane będą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zapewni zasilanie energetyczne dla każdej z wytypowanych lokalizacji pod budowę sieci WiFi4EU w punkcie dystrybucyjnym. Wykonanie odpowiedniej instalacji i włączenie urządzeń do zasilania, leży po stronie Wykonawcy.

Ewentualne wykorzystanie infrastruktury sieci gminnej nie jest obligatoryjne, należy je traktować jako alternatywę. Wykonawca może zapewnić usługę dostępu do Internetu dla Hot Spotów w każdy inny możliwy sposób, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w niniejszym opisie.

Istotne warunki udziału w postępowaniu:

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pełnej listy zainstalowanych punktów dostępowych. W odniesieniu do każdego punktu dostępowego przekazuje następujące obowiązkowe informacje:

 oraz składa w portalu WiFi4EU oświadczenie że sieć spełnia wymogi programu i działa prawidłowo. 

 1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

 Wymagania funkcjonalne dla sieci WiFi4EU:

Wykonawca zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punktu dostępu:

Wymagania w zakresie serwisu technicznego (opieki serwisowej) i gwarancji.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania, serwisowania oraz opieki serwisowej sieci Hot Spotów w następującym zakresie szczegółowym:

 

Uwaga!

Infrastruktura sieci WiFi (sieci Hot Spotów) nie może być niedostępna (wyłączona) dłużej niż 60 dni kalendarzowych w ciągu roku. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowego wykonania usługi rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w programie WiFi4EU - w przypadku uruchomienia przez Agencję Zarządzającą Programem takiej funkcjonalności. 

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W ramach zapytania Gmina Korfantów wybierze Wykonawcę, który zdobędzie największą ilość punktów, będących sumą łączna trzech kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną wg wzoru: K= K1 + K2 + K3

 

Kryterium 1) Jak największa ilość punktów dostępowych (na podstawie Załącznika nr 1 do zapytania).

Minimalna obligatoryjna ilość punktów do podłączenia: 6 zewnętrznych i 6 wewnętrznych. 

Za każdy dodatkowy punkt dostępowy powyżej 12 obowiązkowych - 5 punktów.

Maksymalna wartość punktowa kryterium K1 nie jest określona.

Przyznaje się punkty wg poniższego wyliczenia:

K1 = ilość punktów dostępowych dodatkowych x 5 punktów

 

Kryterium 2) Jak najdłuższy okres gwarancji i opieki serwisowej

UWAGA: minimalny okres gwarancji, jaki może wskazać wykonawca wynosi 3 lata, maksymalny – 5 lat. Prosimy o wyrażenie okresu gwarancji w pełnych latach, jeśli Wykonawca nie poda okresu gwarancji lub poda ją w niepełnych latach, przyjmuje się, iż okres gwarancji jaki oferuje wynosi 3 lata i w ramach tego kryterium otrzymuje 0 pkt. 

Maksymalna wartość punktowa kryterium K2= 6 pkt

Przyznaje się punkty wg poniższego wyliczenia:

Kryterium 3) Doświadczenie wykonawcy – ilość ukończonych, oddanych do użytku sieci w ramach projektu Wifi4EU

Maksymalna wartość punktowa kryterium K3=15 pkt

Przyznaje się punkty wg poniższego wyliczenia:

W przypadku równej ilości przyznanych punktów Zamawiający zastrzega prawo do wystąpienia do oferentów o złożenie ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w dowolnym momencie.

Wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy – bon w wysokości 15 000 Euro. 

 

 1. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty

Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego oraz zaoferowane urządzenia nie spełniają parametrów technicznych i funkcjonalnych określonych w umowie o udzielenie dotacji, stanowiącej Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

 1. Osoba do kontaktu w zakresie niniejszego zamówienia

Piotr Kalicun, Urząd Miejski w Korfantowie, tel. 774343820 wew. 52, e-mail: admin@korfantow.pl

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia

Dostawa, instalacja, uruchomienie publicznej sieci oraz przekazanie obowiązku informacyjnego na portalu WiFi4EU: termin do 23 lipca 2021 r.

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki
  1. są zarejestrowani na portalu WIFI4EU,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowały i oddały do użytku co najmniej 3 sieci w ramach projektu Wifi4EU,
  3. posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 1. Płatność

Jednorazowej płatności na rzecz Wykonawcy w wysokości 15 000 euro dokonuje Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w terminie 60 dni od momentu zatwierdzenia instalacji jako działającej zgodnie z umową o udzielenie dotacji i Programem WiFi4EU, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Postawą uznania realizacji zadania za zakończone jest podpisany przez obydwie strony protokół zdawczo-odbiorczy.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 9:00 na adres poczty elektronicznej wpisując w temacie wiadomości e-mail: „Oferta na budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpotów)  w ramach projektu WiFi4EU”. Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający potwierdzi wiadomością zwrotną, że otrzymał ofertę.

Wiążąca jest data wpływu oferty na skrzynkę Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Informacje o formalnościach:

 

 1. Inne założenia:

Zamawiający posiada uregulowane sprawy związane z dysponowaniem terenu na cele inwestycyjne.

DOCXZałącznik 1 do zapytania ofertowego - wykaz punktów dostępowych.docx
PDFZałącznik nr 2 - Umowa o grant.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 4 - wzór umowy.docx
 

Wersja XML