Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2021

PDF1.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2021 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych ....pdf
PDF2.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021.pdf
PDF3.2021 w sprawie zasad finansowania w roku 2021 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2021 rok oraz ....pdf
PDF4.2021 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2021 roku.pdf
PDF5.2021 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach ....pdf
PDF6.2021 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF7.2021 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf
PDF8.2021 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF9.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF10.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF11.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.pdf
PDF12.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF13.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF14.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2021 r..pdf
PDF15.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF16.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF17.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF18.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.pdf
PDF19.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF20.2021 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.pdf
PDF21.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF22.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF23.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.pdf
PDF24.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2021 roku.pdf
PDF25.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej....pdf
PDF26.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii....pdf
PDF27.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF28.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji ....pdf
PDF29.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczbnych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF30.2021 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu....pdf
PDF31.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rączka.pdf
PDF32.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF33.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF34.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF35.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF36.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do zbycia.pdf
PDF37.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF38.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF39.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF40.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF41.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF42.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.pdf
PDF43.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych....pdf
PDF44.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych ....pdf
PDF45.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF46.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF47.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF48.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF49.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF50.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF51.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF52.2021 w sprawie wyznaczenia biura na siedzibę Gminnego zespołu ds. organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf
PDF53.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF54.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF55.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF56.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF57.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF58.2021 w sprawie powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej.pdf
PDF59.2021 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok.pdf
PDF60.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF61.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF62.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF63.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF64.2021 uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości w tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim....pdf
PDF65.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF66.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF67.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF68.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF69.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF70.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF71.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF72.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF73.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF74.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF75.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania.pdf
PDF76.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF77.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF78.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF79.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.pdf
PDF80.2021 w sprawie powołania Międzyzakładowej Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu.pdf
PDF81.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF82.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF83.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF84.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF85.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF86.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF87.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF88.2021 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF89.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF90.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF91.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF92.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF93.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF94.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF95.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony....pdf
PDF96.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF97.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa ....pdf
PDF98.2021 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF99.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF100.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF101.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF101.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF102.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF103.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF104.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 ro.pdf
PDF105.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji prztargowej.pdf
PDF106.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF107.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF108.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF109.2021 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.pdf
PDF110.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF111.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF112.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF113.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF114.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF115.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF116.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF117.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf
PDF118.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF119.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF120.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF121.2021 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf
PDF122.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF123.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF124.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 20.3.pdf
PDF125.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF126.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF127.2021 w sprawie zatwierdzenia wynikóa otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochronyu zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF128.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF129.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF130.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF131.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF132.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF133.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF134.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF135.2021 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki przez Gminę Korfantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.pdf
PDF136.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Targowej 4.1.pdf
PDF137.2021 w sprawie ustalenia instrukcji przechowywania i arciwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Korfantów.pdf
PDF138.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF139.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF140.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF141.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF142.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednoastrek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
 

Wersja XML