Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2021

PDF1.2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2021 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych ....pdf
PDF2.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2021.pdf
PDF3.2021 w sprawie zasad finansowania w roku 2021 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2021 rok oraz ....pdf
PDF4.2021 w sprawie określenia zasad wydatkowania środków stanowiących fundusz sołecki w Gminie Korfantów w 2021 roku.pdf
PDF5.2021 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach ....pdf
PDF6.2021 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF7.2021 w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.pdf
PDF8.2021 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.pdf
PDF9.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF10.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF11.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.pdf
PDF12.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF13.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF14.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza w 2021 r..pdf
PDF15.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF16.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF17.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF18.2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.pdf
PDF19.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF20.2021 w sprawie ogłoszenia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.pdf
PDF21.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF22.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF23.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.pdf
PDF24.2021 w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów w 2021 roku.pdf
PDF25.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej....pdf
PDF26.2021 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii....pdf
PDF27.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF28.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji ....pdf
PDF29.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostateczbnych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF30.2021 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zasady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu....pdf
PDF31.2021 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rączka.pdf
PDF32.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF33.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF34.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF35.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF36.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do zbycia.pdf
PDF37.2021 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF38.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF39.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF40.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF41.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF42.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej.pdf
PDF43.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych....pdf
PDF44.2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych ....pdf
PDF45.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF46.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF47.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF48.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF49.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF50.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF51.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF52.2021 w sprawie wyznaczenia biura na siedzibę Gminnego zespołu ds. organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf
PDF53.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF54.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF55.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF56.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF57.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF58.2021 w sprawie powołania Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej.pdf
PDF59.2021 w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 rok.pdf
PDF60.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF61.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF62.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF63.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF64.2021 uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości w tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim....pdf
PDF65.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF66.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF67.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF68.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF69.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF70.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF71.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF72.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF73.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF74.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF75.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie wspierania.pdf
PDF76.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF77.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF78.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF79.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka.pdf
PDF80.2021 w sprawie powołania Międzyzakładowej Komisji Socjalnej i nadania Regulaminu.pdf
PDF81.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF82.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF83.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF84.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF85.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF86.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF87.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF88.2021 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF89.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF90.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF91.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF92.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF93.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF94.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF95.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony....pdf
PDF96.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF97.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2021 rok na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa ....pdf
PDF98.2021 w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.pdf
PDF99.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF100.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF101.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF101.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF102.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF103.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF104.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 ro.pdf
PDF105.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji prztargowej.pdf
PDF106.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF107.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF108.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF109.2021 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.pdf
PDF110.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF111.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF112.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF113.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF114.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF115.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF116.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF117.2021 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ekologii.pdf
PDF118.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF119.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF120.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF121.2021 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf
PDF122.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF123.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF124.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Prudnickiej 20.3.pdf
PDF125.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF126.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.pdf
PDF127.2021 w sprawie zatwierdzenia wynikóa otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochronyu zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf
PDF128.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF129.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF130.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF131.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF132.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF133.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF134.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF135.2021 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki przez Gminę Korfantów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węży.pdf
PDF136.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Targowej 4.1.pdf
PDF137.2021 w sprawie ustalenia instrukcji przechowywania i arciwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Korfantów.pdf
PDF138.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF139.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF140.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF141.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF142.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednoastrek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF143.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF144.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF145.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF146.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej....pdf
PDF147.2021 w sprawie ustalenia zasad postępowania w obrocie dokumentacją księgową oraz odpowiedzialności pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie za naruszenie dyscypliny....pdf
PDF148.2021 w sprawie ustalenia zasad postępowania w obrocie dokumentacją księgową oraz odpowiedzialności pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów....pdf
PDF149.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF150.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF151.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF152.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF153.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF154.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF155.2021 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Korfantów, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka ....pdf
PDF156.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF157.2021 w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.pdf
PDF158.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej....pdf
PDF159.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. 3 Maja 3.pdf
PDF160.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF161.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF162.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy celowej.pdf
PDF163.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF164.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF165.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF166.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF167.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF168.2021 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Korfantowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół Gminy Korfantów.pdf
PDF169.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów.pdf
PDF170.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF171.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF172.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF173.2021 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach ....pdf
PDF174.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF175.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDF176.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF177.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF178.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF179.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Reymonta 6.pdf
PDF179.A.2021 w sprawie powierzenia p.o. ZSP w Przechodzie.pdf
PDF180.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF181.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF182.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF183.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF184 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF185.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatków oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT....pdf
PDF186.2021 w sprawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf
PDF187.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF188.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF189.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF190.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ....pdf
PDF191.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF192.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej....pdf
PDF193.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ....pdf
PDF194.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF195.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF196.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Korfantowa w sprawie przekazania nieruchomości.pdf
PDF197.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF198.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF199.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonych do zbycia.pdf
PDF200.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.pdf
PDF201.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF202.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF203.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF204.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF205.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie i ustalenia regulaminu jej działania.pdf
PDF206.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF207.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF208.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf
PDF209.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF210.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF211.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF212.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF213.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF214.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF215.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF216.2021 w sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności.pdf
PDF217.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF218.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF219.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF220.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF221.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF222.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie.pdf
PDF223.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF224.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.pdf
PDF225.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF226.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF227.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF228.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF229.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF230.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF231.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF232.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF233.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF234.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF235.2021 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej w miejscowości Włodary.pdf
PDF236.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF237.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF238.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF239.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF240.2021 w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Przechodzie.pdf
PDF241.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego kierownia jednostką organizacyjną gminy.pdf
PDF242.2021 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach ....pdf
PDF243.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej placówek ....pdf
PDF244.2021 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań.pdf
PDF245.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Korfantów i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym.pdf
PDF246.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF247.2021 w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf
PDF248.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF249.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF250.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF251.2021 w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów.pdf
PDF252.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego Rynek 18 w Korfantowie z dotychczasowym najemcą.pdf
PDF253.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf
PDF254.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF255.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF256.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF257.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF258.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą księgą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej ....pdf
PDF259.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF260.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF261.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF262.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF263.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF264.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF265.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF266.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF267.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF268.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF269.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF270.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF271.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF272.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF273.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa drewnianej wiaty....pdf
PDF274.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF275.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF276.2021 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami ....pdf
PDF277.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF278.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF279.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF280.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF281.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF282.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF283.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF284.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF285.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf
PDF286.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.pdf
PDF287.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF288.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF289.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi administracyjnej placówek oświatowych dla których....pdf
PDF290.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF291.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF292.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.pdf
PDF293.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 23.3.pdf
PDF294.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF295.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF296.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF297.2021 w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.pdf
PDF298.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF299.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF300.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF301.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF302.2021 w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. Budowa świetlicy sportowej....pdf
PDF303.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego programu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF304.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19.pdf
PDF305.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF306.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF307.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF308.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF309.2021 w sprawie przydziału lokalu położonego w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 10.6.pdf
PDF310.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF311.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF312.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF313.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF314.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF315.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF316.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Budowa drewnianej wiaty biesiadnej ....pdf
PDF317.2021 w sprawie zmiany Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy Korfantów.pdf
PDF318.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF319.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF320.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.pdf
PDF321.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF322.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF323.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF324.2021 w sprawie postępowania podziałowego.pdf
PDF325.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia i przekazania mienia.pdf
PDF326.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF327.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF328.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF329.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF330.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF331.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego ....pdf
PDF332.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF333.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF334.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF335.2021 w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.pdf
PDF336.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF337.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF338.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Korfantowie.pdf
PDF339.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF340.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDF341.2021 w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDF342.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF343.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF344.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF345.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF346.2021 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.pdf
PDF347.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf
PDF348.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie praca pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF349.2021 w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia.pdf
PDF350.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF351.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF352.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.pdf
PDF353.2021 w sprawie zmiany dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF354.2021 w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia.pdf
PDF355.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF356.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF357.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF358.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej.pdf
PDF359.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF360.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF361.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF362.2021 zmieniające Zarządzenie wprowadzające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF363.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF364.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF365.2021 w sprawie razpatrzenia uwagi wniesionej do fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.pdf
PDF366.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf
PDF367.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym , na realizację zadania pn.Budowa świetlicy sportowej ....pdf
PDF368.2021 w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDF369.2021 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie.pdf
PDF370.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF371.2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF372.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF373.2021 w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF374.2021 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2021 rok.pdf
PDF375.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF376.2021 w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.pdf
PDF377.2021 w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.pdf
PDF378.2021 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2021 rok.pdf
PDF379.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.pdf
PDF380.2021 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.pdf
PDF381.2021 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf
PDF382.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf

Wersja XML