Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  zwołuję                                                                             

XXVII sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10

          Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
  2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat      trzech;
  3. w sprawie planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Korfantów oraz określenia granic obwodów;
  4. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                                           /-/mgr inż. Ryszard Duś

 

Korfantów, 17.02.2021r.

Wersja XML