Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),  zwołuję                                                                          

XXVI sesję Rady Miejskiej w Korfantowie

w dniu 27 stycznia 2021r. o godz. 1400

 w sali MGOKSiR w Korfantowie, Rynek 10

 

          Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  2. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021rok;
  3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2021 rok;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatków oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na zadanie pn. ,,Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 405, ul. Niemodlińska od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1532 O ul. Fabryczną do ul. Ulianówka";
  9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O";
  10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na sfinansowanie stałego łącza IP VPN użytkowanego przez Oddział Zamiejscowy ds. komunikacji
   w Korfantowie;
  11. zmieniającej uchwałę w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych;
  12. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przechodzie;
  13. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w zakresie uzyskania pisemnych gwarancji Rządu RP od producentów szczepionek w zakresie odpowiedzialności za powikłania poszczepienne;
  14. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały ,,W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie


                                                                                                                                                          /-/mgr inż. Ryszard Duś

 


Korfantów, 19.01.2021r.

Wersja XML