Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka

Korfantów, dnia 17 grudnia 2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/225/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka,

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach pracy urzędu od 28 grudnia 2020 r. do  29 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Informacje dotyczące rozwiązań projektu planu udzielane będą wyłącznie po uprzednim, co najmniej jednodniowym wyprzedzeniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 77 4343820 w. 40 lub e-mailowo na adres: justyna.jurkowska@korfantow.pl

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl. w zakładce: Planowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów/Opracowywane.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną informuje się, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji.

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres: justyna.jurkowska@korfantow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 77 4343820 w. 40  do dnia 15 stycznia 2021 r.

Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej zobowiązane będą do przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem epidemii, zgodnie z wymogami przepisów na dzień przeprowadzenia dyskusji publicznej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać do Burmistrza Korfantowa, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r., w formie:

z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Miejskiego w  Korfantowie: www.bip.korfantow.pl. w zakładce: Planowanie przestrzenne/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów/Opracowywane.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

-     o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka,

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Korfantowa.

Zgodnie z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu, została zamieszczona informacja dot. przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (stanowiąca załącznik nr 1 do Obwieszczenia). 

 

                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                       /-/ Janusz Wójcik  

 

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia:

PDFMPZP Korfantów i Raczka_Zał Nr 1-klauzula RODO do obwieszczenia.pdf

Uwagi do mpzp (wniosek):

PDFUWAGI-druk.pdf

 

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  PDF20201123_Korfantów_Rączka_ponś.pdf
  PNG01 Położenie_Rączka_Korfantów_ponś.png
  PNG02 Wskazanie_Rączka_Korfantów_ponś.png
   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:

 

UWAGA:

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w dyskusji publicznej może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres:
justyna.jurkowska@korfantow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 77 4343 820 wew. 40 do dnia 15 stycznia 2021 r.

Ponadto informuję, iż dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. wideokonferencja).


 

Link do wideokonferencji:
https://zoom.us/j/94410894898

Instrukcja do włączenia wideokonferencji:
DOCXZoom - instrukcja.docx

 

 

Wersja XML