Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA

Korfantów, dnia 25 maja 2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KORFANTOWA

 o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice oraz Uchwałą Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie Nr XVII/128/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice,

 zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

zmian do projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pok. nr 6 (I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00, w piątek od 8:00 do 13:00.

W wyżej wymienionym terminie projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie także udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  29 czerwca 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu objętego wyłożeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Korfantowa, na adres Urzędu Miejskiego w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.):

Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r.

Uwagi i wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów,
 2. ustnie do protokołu w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Korfantowie, w godzinach pracy urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Korfantowa.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załączniku do Obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korfantowie: www.bip.korfantow.pl.

 

 

   Burmistrz

                  /-/ Janusz Wójcik  

 

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  PDFP0 Prog txt Korfantów-110kV.pdf
  PDFP1 Prog zał1. Korfantów.pdf
  PDFP2 ProgFotompzp110Mysz.pdf
  PDFP3 ProgStanProj mpzp 110Mysz.pdf
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:

                                                                                                                   

Wersja XML