Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

29 stycznia 2020r. o godz. 1400

obrady XV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.                                                                                          

Porządek  obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok,
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego na zadanie pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rączka”;
  5. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności i należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Korfantów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Korfantów lub jej jednostkom organizacyjnym;
  6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice;
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na okres oznaczony do lat trzech;
  8. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ścinawa Nyska na lata 2020-2030;
  9. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Niesiebędowice na lata 2020-2030;
  10. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych;
  11. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korfantów.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 8. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Przewodniczący:

                                                                                                       /-/Ryszard Duś

 

 

Korfantów, 19.01 .2020 r.

Wersja XML