Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - nabór wniosków w 2020 roku

Informuję, że dnia 17 stycznia 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Korfantów w 2020 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa z dnia 17 stycznia 2020 r. wnioski będzie można składać

od 3 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Wszystkie dokumenty (Uchwała, Zarządzenie z załącznikami, wniosek z załącznikami) związane z udzielaniem dotacji na budowę oczyszczalni ścieków dostępne są na stronie www.korfantow.pl w zakładce EKOLOGIA – Przydomowe oczyszczalnie ścieków Korfantów 2020.

            Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę.

Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodnoprawne?

Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę – Starostwo Powiatowe w Nysie, Wydział                  
                                                                                                 Architektury i Budownictwa
                                                                                                 przy ul. Parkowej 2.

Pozwolenia budowlane – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Do zgłoszenia prac budowlanych potrzebne będą:

 1. druk wniosku (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa),
 2. oświadczenie władania nieruchomością (do pobrania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie lub na stronie internetowej Starostwa),
 3. dokument własności (nie wymagane ale warto mieć),
 4. mapka z lokalizacją oczyszczalni.

 

Starosta ma 21 dni na wypowiedzenie się czy wnosi sprzeciw !!!

 

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę oraz dla oczyszczalni ze zrzutem ścieków oczyszczonych poza teren nieruchomości, bez względu na przepustowość.

 

Należy pamiętać !!!

Z wnioskiem do Burmistrza Korfantowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

 1. zgłoszenie prac budowlanych – zawierające datę wpływu do Starostwa oraz klauzulę – „NIE WNOSZĘ SPRZECIWU” z datą jej nadania,
 2. pozwolenie na budowę – zwierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania – jeżeli jest wymagane,
 3. pozwolenie wodnoprawne – zawierające klauzulę „OSTATECZNE” z datą jej nadania – jeżeli jest wymagane.

PDFZarządzenie.pdf
DOCXWniosek.docx
DOCXUmowa - projekt z dokumentami do rozliczenia.docx
 

Wersja XML