Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XIV sesję Rady Miejskiej w Korfantowie na:

18 grudnia 2019 r. o godz. 1400

obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10.                                                                                          

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok:
  1. wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
  2. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2020 r., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2020 r. oraz uchwały w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korfantów
  3. przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok;
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2019 rok;
  2. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2020 rok;
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020;
  4. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Korfantów;
  5. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok;
  6.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2020 rok.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 9. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 10.  Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.

                                                                                              Przewodniczący:

                                                                                                       /-/Ryszard Duś

 

 

Korfantów, 09.12 .2019 r.

Wersja XML