Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami Dz. U. z 2012r. poz. 951 i 1445, z 2013r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014r. poz. 379 i 768), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Korfantowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów, dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Majai Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi.
2. Granice obszaru objętego planem zostały określone na mapie w skali 1 : 5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres planu obejmuje ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz ustalenia określone w art. 15 ust. 3 pkt 4a, pkt 9 i pkt 10 obejmujące:
1) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
2) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
3) minimalne wielkości działek budowlanych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Ryszard Duś

 

PDF   Uchwała Nr L/378/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24-09-2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów.pdf (442,11KB)

PDFZalacznik L/378/2014 .pdf (326,29KB)