Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi)

 

 

 

UCHWAŁA
Nr L/378/2014
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
24 września 2014 r.

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

Planowany termin wyłożenia ww. planu do publicznego wglądu - kwiecień 2020 r.

 

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice (dla obszaru ograniczonego od północnej strony drogą powiatową Nr 1605 O, od wschodu drogą transportu rolnego, od południa rowem, drogą transportu rolnego i linią prostą do granicy wsi Włodary oraz od zachodu odcinkiem granicy administracyjnej gminy)

UCHWAŁA
Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
23 marca 2016 r.

 

zmiana Załącznika graficznego do uchwały:

UCHWAŁA
Nr XVIII/149/2016
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

 

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - Prognoza - tekst
  - Prognoza - rysunek
  - Prognoza - dokumentacja fotograficzna
  - Prognoza - stan projektowany
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu
 • rysunek planu

Ww. dokumenty dostępne były do 28 września 2018 r.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 5 grudnia 2018 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. poz. 3565

UWAGA- STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAPISÓW W CZĘŚCI TEKSTOWEJ ORAZ  W CZĘŚCI GRAFICZNEJ WW. UCHWAŁY ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DN. 11STYCZNIA2019 R.
(treść rozstrzygnięcia poniżej

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.92.2018.AD dot. uchwały nr  II/7/2018

PONOWIENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ

Obwieszczenie Burmistrza Korfantowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - Prognoza - tekst
  - Prognoza - rysunek
  - Prognoza - dokumentacja fotograficzna
  - Prognoza - stan projektowany
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:
 • tekst planu
 • rysunek planu

Ww. dokumenty dostępne były do 18 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr X/88/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 24 lipca 2019 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia  2019 r. poz. 2532

UWAGA- STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH ZAPISÓW W CZĘŚCI TEKSTOWEJ ORAZ  W CZĘŚCI GRAFICZNEJ WW. UCHWAŁY ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY OPOLSKIEGO Z  DN. 29 SIERPNIA 2019 R.
(treść rozstrzygnięcia poniżej

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr  IN.I.743.75.2019.AB dot. uchwały nr  X/88/2019

PONOWIENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Włodary i Myszowice

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  - Prognoza - tekst
  PDFP0 Prog txt Korfantów-110kV.pdf
  - Prognoza - rysunek
  PDFP1 Prog zał1. Korfantów.pdf
  - Prognoza - dokumentacja fotograficzna
  PDFP2 ProgFotompzp110Mysz.pdf
  - Prognoza - stan projektowany
  PDFP3 ProgStanProj mpzp 110Mysz.pdf
   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:

Ww. dokumenty będą dostępne do 3 lipca 2020 r.

3.

 

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną Nr 106606 O, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i gminną drogą publiczną Nr 106603 O, od południa drogami rolnymi, gminną drogą publiczną Nr 106601 O i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi oraz od północy linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od wschodu granicą administracyjną gminy Korfantów, od południa drogą rolną i granicą administracyjną gminy Korfantów, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości)

 

UCHWAŁA
Nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III.

 

4.

 

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka (dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Ścinawa Niemodlińska, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi, od południa drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, granicą administracyjną miejscowości)

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III.

5.

 

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Gryżów (dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

UCHWAŁA
Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 marca 2019 r.


PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wersja XML