Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów w opracowaniu

PLANY W OPRACOWANIU

WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania
danych osobowych

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów (dla obszaru ograniczonego od zachodu rzeką Ścinawa Niemodlińska, od wschodu ul. Opolską, Powstańców Śląskich, 3-Maja i Kościuszki oraz od północy i południa drogami rolnymi)

 

 

 

UCHWAŁA
Nr L/378/2014
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
24 września 2014 r.

 

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Korfantów

Planowany termin wyłożenia ww. planu do publicznego wglądu - kwiecień 2021 r.

2.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna (dla obszaru ograniczonego od północy granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi i gminną drogą publiczną Nr 106606 O, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i gminną drogą publiczną Nr 106603 O, od południa drogami rolnymi, gminną drogą publiczną Nr 106601 O i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości i drogami rolnymi oraz od północy linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe i granicami geodezyjnymi nieruchomości, od wschodu granicą administracyjną gminy Korfantów, od południa drogą rolną i granicą administracyjną gminy Korfantów, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości)

UCHWAŁA
Nr XXVIII/224/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Ponownie wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie opinii i zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy I-III.

3.

 

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka (dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Ścinawa Niemodlińska, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, drogami rolnymi, od południa drogami rolnymi, granicami geodezyjnymi nieruchomości i linią prostą przebiegającą przez nieruchomości gruntowe, od zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, granicą administracyjną miejscowości)

UCHWAŁA
Nr XXVIII/225/2017
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
29 marca 2017 r.

PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka

 • termin wyłożenia: od 28 grudnia 2020 r. do  29 stycznia 2021 r.
 • dyskusja publiczna: 18 stycznia 2021 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów, Duża Sala (parter), o godzinie 16.00 lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Uwagi do mpzp (wniosek):

PDFUWAGI-druk.pdf

 

UWAGA:

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w dyskusji publicznej może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

Udział w dyskusji publicznej należy uprzednio zgłosić drogą e-mailową na adres:
justyna.jurkowska@korfantow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 77 4343 820 wew. 40 do dnia 15 stycznia 2021 r.

Ponadto informuję, iż dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tj. wideokonferencja).


Link do wideokonferencji:
https://zoom.us/j/94410894898

Instrukcja do włączenia wideokonferencji:
DOCXZoom - instrukcja.docx

Projekt uchwały w sprawie mpzp:

Do pobrania:

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko – projekt:
  PDF20201123_Korfantów_Rączka_ponś.pdf
  PNG01 Położenie_Rączka_Korfantów_ponś.png
  PNG02 Wskazanie_Rączka_Korfantów_ponś.png
   
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – projekt:

4.

Miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego dla gruntów wsi Gryżów (dla obszaru ograniczonego od północy i zachodu granicami geodezyjnymi nieruchomości, od południa granicą administracyjną gminy, od wschodu granicami geodezyjnymi nieruchomości oraz granicą administracyjną gminy)

UCHWAŁA
Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej
w Korfantowie z dnia
27 marca 2019 r.


PDFKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Gryżów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Planowany termin wyłożenia ww. planu do publicznego wglądu - kwiecień 2021 r.

Opracowała:

Justyna Jurkowska
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Wersja XML