Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Korfantowa - rok 2013

PDF1_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wypłaty ekwiwalentu za materiały piśmienne.
PDF2_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
PDF3_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Korfantów uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
PDF4_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany do procedury naboru na stanowiska kierownicze oraz procedury naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF5_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Korfantowie na 2013 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych dochodów i Wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów na 2013 rok.
PDF6_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF7_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF8_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF9_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF10_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF11_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF12_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych w 2013 roku.
PDF13_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF14_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF15_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe dla osób fizycznych.
PDF16_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF17_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2013 rok.
PDF18_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF19_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty z mienia gminnego.
PDF20_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF21_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF22_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF23_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF24_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci do dzierżawy.
PDF25_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013".
PDF26_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013".
PDF27_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF28_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF29_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF30_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF31_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF32_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF33_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie Korfantów.
PDF34_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie.
PDF35_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie".
PDF36_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF37_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF38_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF39_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF40_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF41_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013"
PDF42_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF43_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF44_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013".
PDF45_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF46_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy rzeczowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF47_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF48_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF49_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF50_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF51_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF52_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF53_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowejna zadanie pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie""
PDF54_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF55_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF56_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF57_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013"
PDF58_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie gminy Korfantów oraz poza nimi w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013"
PDF59_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013".
PDF60_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia przetargu na zadanie pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013"
PDF61_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF62_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. Najem 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu uczestników na zajęcia w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013".
PDF63_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF64_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF65_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowm jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF66_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF67_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF68_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Korfantów w ramach realizacji projektu pn. "Więcej, lepiej, szybciej - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013".
PDF69_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF70_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad finansowania w roku 2013 zadań ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Korfantów na 2013 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017.
PDF71_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek prowadzonych przez gminę Korfantów na rok szkolny 2013/2014
PDF72_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
PDF73_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF74_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
PDF75_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF76_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF77_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF78_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.
PDF79_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.
PDF80_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa z rozbudową zabytkowej remizy OSP w Korfantowie"".
PDF81_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF82_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansowa w Urzedzie Miejskim w Korfantowie.
PDF83_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF84_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
PDF85_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF86_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji w konkursie ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF87_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów ...".
PDF88_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
PDF89_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF90_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF91_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.
PDF92_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie.
PDF93_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF94_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w Instrukcji sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Korfantów.
PDF95_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów ...".
PDF96_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne do przeprowadzenia zajęć w szkołach na terenie Gminy Korfantów ...".
PDF97_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF98_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF99_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
PDF100_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF101_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF102_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF103_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF104_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF105_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF106_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania Gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu na 2013 rok.
PDF107_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania Gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2013 rok.
PDF108_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów".
PDF109_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF110_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru Sołtysa Sołectwa Piechocice.
PDF111_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego na I piętrze budynku położonego w Korfantowie.
PDF112_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF113_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF114_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej ...
PDF115_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wykazu aktów prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF116_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wdrożenia Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządzej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów.
PDF117_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów.
PDF118_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF119_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru Sołtysa Sołectwa Piechocice.
PDF120_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF121_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF122_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF123_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF124_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF125_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF126_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu.
PDF127_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów".
PDF128_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF129_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2013 roku na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu.
PDF130_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2013 roku na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF131_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF132_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF133_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów".
PDF134_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF135_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych na terenie gminy Korfantów.
PDF136_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF137_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej.
PDF138_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2013 rok na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF139_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów".
PDF140_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.
PDF142_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
PDF143_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Korfantów.
PDF144_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie.
PDF145_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad umieszczania reklam na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Korfantów i opłatach z tego tytułu.
PDF146_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
PDF147_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF148_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF149_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF150_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF151_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF152_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF153_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF154_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF155_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków rezerwy celowej.
PDF156_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF157_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF158_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF159_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF160_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF161_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie.
PDF162_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF163_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF164_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF165_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania Gminy z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom od alkoholu.
PDF166_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów".
PDF167_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF168_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF169_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
PDF170_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
PDF171_2013.pdf - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi w gminie.
PDF172_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF173_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF174_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF175_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF176_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania gminy z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
PDF177_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie".
PDF178_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie postępowania podziałowego.
PDF179_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.
PDF180_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF181_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF182_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF183_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF184_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przydziału lokalu socjalnego.
PDF185_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.
PDF186_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF187_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie".
PDF188_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014".
PDF189_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF190_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do likwidacji mienia jednostki.
PDF191_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF192_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF193_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF194_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF195_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF196_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF197_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF198_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF199_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF200_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF201_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie".
PDF202_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
PDF203_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Usługa w zakresie najmu 3 autobusów wraz z kierowcami do dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014".
PDF204_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF205_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF206_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF207_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF208_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF209_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF210_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach".
PDF211_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości.
PDF212_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF213_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF214_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zadania pn. "Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach".
PDF215_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej - Przedszkole w Ścinawie Nyskiej ...
PDF216_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF217_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF218_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa części pomieszczeń I piętra Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach".
PDF219_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji przetargowej.
PDF220_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania składu komisji przetargowej.
PDF221_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF222_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF223_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie pn. Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej - Przedszkola w Ścinawie Nyskiej ...
PDF224_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF225_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF226_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF227_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF228_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocników Burmistrza Korfantowa.
PDF229_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi szkolnictwa przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej - Przedszkole w Ścinawie Nyskiej ...
PDF230_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF231_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF232_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF233_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF234_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF235_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie".
PDF236_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.
PDF237_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości.
PDF238_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF239_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF240_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF241_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF242_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF243_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF244_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF245_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie prawa pierwokupu nieruchomości.
PDF246_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie nadania lokalowi mieszkalnemu statusu lokalu socjalnego.
PDF247_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci do dzierżawy.
PDF248_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu socjalnego.
PDF249_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF250_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF251_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF252_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach na terenie Gminy Korfantów.
PDF253_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF254_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF255_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
PDF256_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF257_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF258_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF259_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF260_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania pozostałego środka trwałego.
PDF261_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie: przydziału lokalu socjalnego położonego w Korfantowie ...
PDF262_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
PDF263_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF264_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF265_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF266_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF267_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF268_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
PDF269_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
PDF270_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody wraz z odwiertem studziennym nr 6 położonej w Korfantowie przy ul. Prudnickiej.
PDF271_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej.
PDF272_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF273_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania środka trwałego.
PDF274_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF275_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF276_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF277_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF278_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie utworzenia i organizacji archiwum wyodrębnionego w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF279_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. "Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi".
PDF280_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF281_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF282_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia - autobusu AUTOSAN nr rej ONY37RV, rok produkcji 1990.
PDF283_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF284_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF285_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF286_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF287_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF288_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF289_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF290_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
PDF291_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF292_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Korfantów do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowanych w ramach projektu pn. "Partnerstwo Nyskie 2020"
PDF293_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego pn. "Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkingowymi".
PDF294_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w Korfantowie.
PDF295_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wynków zamówienia publicznego pn. Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów solarnymi lampami parkowymi.
PDF296_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Korfantowie ul. Fredry i ul. Mickiewicza oraz sieci wodociągowej tranzytowej Przydroże Małe - SUW Ścinawa Mała.
PDF297_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
PDF298_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego za odpracowaniem.
PDF299_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF300_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF301_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach oraz w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF302_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF303_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF304_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem wyboru Sołtysa Sołectwa Puszyna.
PDF305_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej w gminie Korfantów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie zarządzonych na dzień 22 grudnia 2013 roku.
PDF306_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF307_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF308_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF309_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do ZSP w Korfantowie - Przedszkola w Korfantowie.
PDF310_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF311_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.
PDF312_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF313_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF314_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF315_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF316_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu.
PDF317_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji niezakończonych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF318_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w jednostkach OSP na terenie gminy.
PDF319_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na zadanie pn. Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie-Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela.
PDF320_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie-Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela.
PDF321_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku.
PDF322_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa mebli i pomocy dydaktycznych do ZSP w Korfantowie - Przedszkola w Korfantowie.
PDF323_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie-Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela.
PDF324_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF325_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
PDF326_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF327_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości.
PDF328_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
PDF329_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarke finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF330_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie udzielenia jednorazowych zaliczek na zakup paliwa w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF331_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego na zadanie pn.Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie-Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela.
PDF332_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie rocznych stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych).
PDF333_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu.
PDF334_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu materiałów budowlanych z Funduszu Sołeckiego wsi Przydroże Wielkie.
PDF335_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy na 2013 rok.
PDF336_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.
PDF337_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie-Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela.
PDF338_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn. Usługi szkolnictwa przedszkolnego w ZSP w Korfantowie-Przedszkole w Korfantowie oraz pomocy nauczyciela - postępowanie II.
PDF339_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
PDF340_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej.
PDF341_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych na 2013 rok.
PDF342_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
PDF343_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Korfantowie.
PDF344_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
PDF345_2013.pdf - Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia jednostki.

Wersja XML